పని సూత్రం

పని సూత్రం

అప్లికేషన్

అప్లికేషన్

యొక్క రక్షణ
G20 చైనా

అప్లికేషన్2

చైనా రక్షణ
స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్ గాలా

అప్లికేషన్1

తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న భద్రతా రక్షణ
పెద్ద-స్థాయి కార్యాచరణ కోసం

అప్లికేషన్01
అప్లికేషన్03
అప్లికేషన్02

బీజింగ్ డాక్సింగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కోసం తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న రక్షణ వ్యవస్థ

అదృశ్య అంతరాయ వ్యతిరేక UAV ఛాలెంజ్ పోటీ--అలాషన్

అదృశ్య అంతరాయ వ్యతిరేక UAV ఛాలెంజ్ పోటీ--అలాషన్

తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న భద్రతా రక్షణ కేంద్రం

2021 వింటర్ ఒలింపిక్స్‌ను రక్షిస్తున్న జాంగ్జియాకౌలోని తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న భద్రతా రక్షణ కేంద్రం

వివిధ అత్యవసర భద్రత

వివిధ అత్యవసర భద్రత

Hongqiao అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం

షాంఘై హాంగ్‌కియావో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కోసం తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న రక్షణ వ్యవస్థ

చైనా ప్రీమియర్ లీ కెకియాంగ్‌ను రక్షించడం

చైనా ప్రీమియర్ లీ కెకియాంగ్‌ను రక్షించడం